Syftet med projektet är att genom gränsöverskridande samverkan undersöka hur man bygger en hållbar struktur och identifierar nyckelkomponenter för stadsutveckling genom stadsodling i Malmö.

Projektmål:

 • Kunna utveckla en modell av hur man samlar kunskap om en tydlig och flexibel struktur på en öppen och ömsesidig grund.
 • Kunna identifiera förutsättningarna för att utveckla en innovationskultur inom kommunen med hjälp av projektets läroprocess.
 • Aktörerna inom projektet ska utveckla en gemensam syn på viktiga befintliga strukturer och processer som bör stödjas. Samt identifiera det som måste byggas för framtida samverkande.
 • Att de olika aktörerna inom projektet ska ha en ökad kunskap om varandra och en tydlig bild av aktörernas potential och samarbetsmöjligheter.

 

The aim of the project is to investigate, by the means of cross border interaction, how to build a sustainable structure and to identify key components for urban development through city farming in Malmö.

Project goals:

 • to develop a Malmömodell of how to gather knowledge about a clear and flexible structure on an open and reciprocal basis
 • to identify the conditions for developing a culture of innovation within the municipality by the means of the project’s learning process
 • the actors within the project will develop a common view of important already existing structures and processes that should be supported and identify those that have to be built for future co-creating.
 • the different actors within the project will have an increased knowledge about each other as well as a clear picture of the actors’ potentials and cooperation opportunities.[/tab][/tabs]

Project management

Stadsområde Norr (Malmö Municipality) – Annette Larsson
Malmö Högskola (Malmö University) – Fredrik Björk and Anders Edvik
SLU Alnarp (Swedish University of Agricultural Sciences) – Tim Delshammar
Involve – Edward Andersson, European Specialist
Organic Without Borders – Linnea Wettermark

Pictures are from our study visit in Berlin august 2014.

 • Location: Malmö, Berlin, Amsterdam
 • Project status: Finished
 • Project duration: 2014