Stadsodling och landsbygdsodling för social hållbar utveckling – en förstudie för en EU-ansökan mellan Malmö (Sverige), Kapstaden (Sydafrika) och Köpenhamn (Danmark).

Förundersökningen har visat relevans och genomförbarhet att tillsammans med internationella partners i Sydafrika och Danmark vidareutveckla metoder för social hållbarhet och demokrati genom stadens jordbruk och genom att arbeta med lokalbefolkningen – särskilt familjer, barn och ungdomar – egna erfarenheter och historier. Detta kommer att ske genom språkinlärning på ett sätt som stöder ett levande kulturarv (historier och odlingar) samt internationella erfarenhetsutbyten.

I september 2014 besökte OWB och Malmö Museum våra danska partners. I oktober 2014 besökte vi partners i Kapstaden och genomförde en förundersökning.

 

 

Urban and rural growing for social sustainable development – a pre-study for an EU-application between Malmö (Sweden), Cape Town (South Africa) and Copenhagen (Denmark).

The pre-study has shown relevance and feasibility that together with international partners in South Africa and Denmark further develop methods for social sustainability and democracy through city farming and through working with the locals’ – especially families, children and youth – own experiences and stories. This will be done through language learning in a way that support a living cultural heritage (stories and cultivations) as well as international experience exchange.

In September 2014 OWB and Malmö Museum visited our danish partners. In October 2014 we visited partners in Cape Town and performed a pre-study.

 

 

Project partners

Sweden
Kulturbryggan
Malmö Museer, Kulturförvaltningen

Denmark
Haver till maver

South Africa
District six

Touching the earth lightly
Abalimi
Farm and Garden Trust
The Archival Platform
Apartheid Museum
Solms Delta
Living Landscape Project
Clanwilliam Living Landscape Project
Green Point Park Biodiversity
Shift
Art South Africa

  • Location: Cape Town, Malmö, Copenhagen
  • Project status: Finished
  • Project duration: 2014-2015