Bakom Kommendantens hus vid Malmö Museer har det under åren vuxit fram en yta för utomhuspedagogik. Där finns ett uteklassrum med bänkar och bord för att kunna ha lektioner/workshops och övningar. Det finns olika typer av ekologiska odlingar för att visa på vikten av stadsodling och hur man kan nyttja stadens ytor på bästa sätt. Där finns bl a:

 • Permakulturell grönsaksodling för att visa på hur man kan odla mycket på liten yta
 • Shiitake- och ostronskivlingsodling som inspiration för den skuggiga innergården
 • Grönsaksland som några skolklasser i Malmö använder för att prova att odla grönsaker
 • Under sommaren bedrivs Odlingsskola för förskoleklasser i Malmö
 • Under 2015 hade vi en utställning med ätbara växtväggar

Övriga pedagogisk verksamheter i Uteklassrummet:

 • Pollineringshörn med växter som lockar till pollinering
 • Två bikupor som varje år producerar vår fina slottshonung som vi slungar med inbokade barngruper
 • En stor maskkompost där bl a Kafé Kommendanten lämnar sitt organiska avfall
 • Insektshotell

Uteklassrummet har skapats med medel från Malmö stad och Malmö Försköning- och planteringsförening och dess verksamheter drivs av Organic Without Borders i samarbete med Malmö Museer. Mellan åren 2012-2014 genomfördes samarbetet med Odla i Stan.

 

 

Behind Kommendantens hus by Malmö Museer in Malmö an area for outdoor pedagogical garden has grown over the years. There you will find an outdoor classroom with benches and tables to be able to have seminars and workshops, as well as different types of organic plantations to show how important urban gardening is and how to use areas in the city in the best way possible. There is:

 • Permacultural vegetable plot to show how to grown a lot on a defined space
 • Mushroom crops as inspiration for the shaded courtyard
 • Vegetable plots that school classes in Malmö are using to examine cultivation
 • During the summer The Farm Camp for preschool are held here
 • During 2015 we had an exhibition with eatable garden walls here

Other pedagogical activities in The Outdoor Classroom:

 • A corner with plants that attract to pollination
 • Two beehives that every year are producing our nice honey
 • A big food compost where the café next door are dumping their organic waste
 • Insect hotel

The Outdoor Classroom are sponsored by Malmö stad and Malmö Försköning- och planteringsförening and the activities are run by Organic Without Borders in collaboration with Malmö Museer. Between the years 2012-2014 the collaboration was with Odla i Stan.

 

 • Location: Malmö, Sweden
 • Project status: Finished
 • Project start: 2012 - 2016
 • Contact: 040-34 44 23